Phần mềm Quản Lý Dữ Liệu Hộ Tịch - Hộ Khẩu

Phần mềm quản lý dữ liệu Hộ Tịch - Hộ khẩu là giải pháp hỗ trợ nhập liệu từ các thông tin về dữ liệu đăng ký Kết Hôn, Khai Sinh, Khai Tử, Nhận Cha Mẹ Con của các sổ bộ. Dữ liệu sau khi nhập sẽ được chuẩn hóa thành một Cơ Sở Dữ Liệu riêng phục vụ cho việc đồng bộ lên Cơ Sở Dữ Liệu trung tâm sau này.

Phần mềm quản lý dữ liệu Hộ Tịch - Hộ khẩu nhằm mục đích từng bước xây dựng và tạo lập dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Đảm bảo triển khai áp dụng thống nhất, có sự kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đăng ký. Quản lý hộ tịch trên phạm vi toàn quốc và đồng bộ các thông tin cơ bản của cá nhân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu của pháp luật về hộ tịch. Trên cơ sở kế hoạch triển khai của Bộ Tư pháp và nhu cầu của các địa phương đối với việc cập nhật, số hóa dữ liệu từ các Sổ hộ tịch giấy.

Tính năng chính Phần mềm quản lý dữ liệu Hộ tịch - Hộ khẩu

 

PHÂN HỆ CHI TIẾT PHÂN HỆ
1. Quản lý người dùng - Danh sách người dùng
- Tạo mới người dùng
- Cập nhật người dùng
- Xoá người dùng
2. Quản lý Hồ Sơ Kết Hôn - Danh sách tất cả hồ sơ kết hôn theo quyển số
- Tạo quyển số kết hôn
- Đổi tên quyển số kết hôn
- Xuất Excel quyển số
- Xuất XML quyển số
- Xuất File Zip quyển số
- Xóa quyển số kết hôn
- Tạo hồ sơ kết hôn
- Cập nhập hồ sơ kết hôn
- Tìm kiếm hồ sơ kết hôn
- Cập nhập trạng thái của hồ sơ kết hôn
3. Quản lý Hồ Sơ Khai Sinh - Danh sách tất cả hồ sơ khai sinh theo quyển số
- Tạo quyển số khai sinh
- Đổi tên quyển số khai sinh
- Xuất Excel quyển số
- Xuất XML quyển số
- Xuất File Zip quyển số
- Xóa quyển số khai sinh
- Tạo hồ sơ khai sinh
- Cập nhập hồ sơ khai sinh
- Tìm kiếm hồ sơ khai sinh
- Cập nhập trạng thái của hồ sơ khai sinh
4. Quản lý Hồ Sơ Khai Tử - Danh sách tất cả hồ sơ khai tử theo quyển số
- Tạo quyển số khai tử
- Đổi tên quyển số khai tử
- Xuất Excel quyển số
- Xuất XML quyển số
- Xuất File Zip quyển số
- Xóa quyển số khai tử
- Tạo hồ sơ khai tử
- Cập nhập hồ sơ khai tử
- Tìm kiếm hồ sơ khai tử
- Cập nhập trạng thái của hồ sơ khai tử
5. Quản lý Hồ Sơ Nhận Cha Mẹ Con - Danh sách tất cả hồ sơ nhận cha mẹ con theo quyển số
- Tạo quyển số nhận cha mẹ con
- Đổi tên quyển số nhận cha mẹ con
- Xuất Excel quyển số
- Xuất XML quyển số
- Xuất File Zip quyển số
- Xóa quyển số nhận cha mẹ con
- Tạo hồ sơ nhận cha mẹ con
- Cập nhập hồ sơ nhận cha mẹ con
- Tìm kiếm hồ sơ nhận cha mẹ con
- Cập nhập trạng thái của hồ sơ nhận cha mẹ con
6. Thống kê phiếu nhập tất cả hồ sơ theo ngày - Thống kê phiếu nhập dân cư.